کره بادام زمینی ساده کارمیسن-300 گرم

43.000 

بدون هیچگونه مواد افزودنی یا نگه دارنده است .
از لحاظ کیفیت قابل آنالیز در تمامی آزمایشگاه های معتبر مواد غذایی سراسر ایران می‌باشد 
کره بادام زمینی ساده کارمیسن-300 گرم
کره بادام زمینی ساده کارمیسن-300 گرم

43.000