روغن کنجد تصفیه خالص کارمیسن – 1.7 لیتر مجموعه 6 عددی

1.759.000 

دارای کلسیم تا ۳ برابر شیر است
دارای اسیدهای چرب غیراشباع (اُمگا) است 
روغن کنجد تصفیه خالص کارمیسن - 1.7 لیتر مجموعه 6 عددی
روغن کنجد تصفیه خالص کارمیسن – 1.7 لیتر مجموعه 6 عددی

1.759.000