روغن زیتون تصفیه سرخ کردنی و روغن کنجد تصفیه خالص کارمیسن 1.7 لیتر مجموعه 3 عددی

1.193.000 

غیر تراریخته می‌باشند
100%گیاهی و طبیعی هستند .
بدون پالم و بدون مواد نگهدارنده هستند . 
روغن زیتون تصفیه سرخ کردنی و روغن کنجد تصفیه خالص کارمیسن _ 1.7 لیتر مجموعه 3 عددی
روغن زیتون تصفیه سرخ کردنی و روغن کنجد تصفیه خالص کارمیسن 1.7 لیتر مجموعه 3 عددی

1.193.000