حلوا ارده شکری کاکائویی کارمیسن _ 3.5 کیلوگرم

تهیه شده  از مواد اولیه مرغوب و بی ضرر
ارائه آنالیز آزمایشگاهی محصول به مصرف کننده گرامی