حلوا ارده شکری کارمیسن – 7 کیلوگرم

حاوی 50% کنجد آسیاب شده
تزیین سطح آن با پسته مرغوب درجه 1 صادراتی انجام شده است
بافت حلواشکری کارمیسن نرم با رنگی روشن و شیرینی ملایم است