آدرس: شرکت آسو تجارت کامبادن، کرمانشاه، کیلومتر ۴ جاده سنندج

تلفن: 08391013010

ایمیل: info@karmisen.co